El patronat  és l’òrgan superior de direcció i control de l’entitat. Està format per:

President:
Max Marcó
Vicepresidenta:
Àngels Morales, en qualitat de gerent de l’Institut d’Assistència Sanitària.
Secretari:
Josep Maria Solé,  en qualitat de director de Support, Fundació Tutelar Girona.
Vocal:
Maria Combalia, en qualitat de presidenta de l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques.
Vocal:
Isabel Bosch
Vocal:
Teresa Lapiedra

Els membres del patronat no perceben cap remuneració per raó del seu càrrec (article 332-10.1 del Codi civil de Catalunya)

Desplaça cap amunt