Canal de denúncies

L’objecte d’aquest canal de comunicació de denúncies és que la Fundació Drissa compleixi amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de las persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

La Llei té com a finalitat:

  • Atorgar una protecció adequada davant de les represàlies que puguin patir les persones físiques que facin ús del Canal Intern de Comunicació de Drissa.
  • L’enfortiment de la cultura de la informació, de les infraestructures d’integritat de les organitzacions i el foment de la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per prevenir i detectar amenaces a l’interès públic.

Segons la normativa, pot ser objecte de denúncia qualsevol acció o omissió que pugui constituir infracció del dret de la Unió Europea sempre que:

  • Entri dins l’àmbit d’aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a l’annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió
  • Afectin els interessos financers de la Unió Europea
  • Incideixin al mercat interior

Així mateix també són denunciables les acions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu que impliquin un greuge econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

Podeu consultar la totalitat del protocol de comunicació de denúncies a través d’aquest enllaç.

Denúncies
Vols realitzar la denúncia a través d'una entrevista?
Quina relació tens amb la Fundació Drissa?

Maximum file size: 104.86MB

Informació de protecció de dades personals

Les dades personals que ens pugui facilitar en aquest canal de denúncia passaran a formar part de la Fundació Drissa per al seu tractament, amb la finalitat de complir amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció

Les vostres dades seran comunicades a les autoritats competents en la matèria.

La Fundació Drissa conservarà les vostres dades seguint les indicacions de la normativa vigent.

De qualsevol dels apartats anteriors, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió i oposició, i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit a Fundació Drissa adreça Carrer Santander 1 baixos 17005 Girona o per correu electrònic a l’adreça protecciodades@fundaciodrissa.com. (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

Desplaça cap amunt