Amb transparència

La Fundació Drissa és una entitat amb un ferm compromís social i en aquest apartat es facilita la informació que pot ser d’interès per a les persones que puguin estar interessades en la tasca que l’entitat realitza, i es dona compliment a la següent normativa:

  1. Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  2. Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, on es preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.
  3. Llei 21/2014 del protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.
  4. Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
Desplaça cap amunt